Zakonski propisi


NAPOMENA: NAVEDENI ZAKONSKI PROPISI DOSTUPNI SU NA SLIJEDEĆEM LINKU SAMO ZA ČLANOVE ANDRAGOŠKOG SERVISA.

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM (za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje).Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima - NN 70/10 - NOVO

ZAKON O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH 24/10

Pravilnik o polaganju državne mature - NN 97/08ZAKON O USTANOVAMA - NN 76/93

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - NN 87/08

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - NN 86/09

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI - NN 92/10

ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU - NN 30/09

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama - NN 30/09

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama - NN 32/10

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - NN 63/08

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - NN 63/08ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH - NN 17/07

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih - NN 50/10

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih - NN 129/08

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih - NN 129/08

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije - NN 129/08

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih - NN 129/08

Nacionalna klasifikacija zanimanja - NN 111/98

Metodologija nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja - NN 105/01

Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih - NN 136/03Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu - NN 47/96, 56/01
Pravilnik o polaganju stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu - NN 87/03
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole - NN/ 50/92, 53/92
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učenickim domovima - NN 47/96, 63/96
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi - NN 94/10
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi - NN 91/02
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu - NN 89/95, 148/99
Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola - NN 86/92
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu - NN 1/96, 80/99
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada NN - 87/08 i 86/09
Pravilnik o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi te svjedodžbi o maturi odnosno završnom ispitu u srednjim školama - NN 63/04.ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI - NN 50/95, 73/97

ZAKON O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU - NN 73/97

ZAKON O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA - NN 54/97, 5/98

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU - NN 59/96, 82/01, 114/01

ZAKON O UDRUGAMA - NN 88/01, 11/02ZAKON O OBRTU - NN 49/03 (pročišćeni tekst)

Odluka o donošenju općeobrazovnog dijela programa obrazovanja za obavljanje vezanim obrta - NN 35/97
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika - NN 29/02
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika - NN 69/04
Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama - NN 18/94
Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti - NN 88/02
Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o majstorskom ispitu i ispitu o stručnoj osposobljenosti - NN 5/99
Pravilni o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita - NN 116/02
Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita - NN 31/02
Program ispita o stručnoj osposobljenosti - NN 101/95, 5/04
Program majstorskog ispita za zvanje : Majstor autoserviser - NN 49/03
Program majstorskog ispita za zvanje : Majstor glazbalar - NN 49/03
Program majstorskog ispita za zvanje : Majstor graditelj brodova - NN 49/03
Program majstorskog ispita za zvanje : Majstor Majstor vodoinstalater, instalatergrijanja i klimatizacije - NN 49/03ZAKON O ŠPORTU - NN 71/06ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI - NN 68/03

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti - NN 31/10

Pravilnik o izobrazbi za zaštitara i čuvara (dopuna) - NN 21/07
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načina provedbe tjelesne zaštite - NN 21/07
Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare - NN 103/04
Pravilnik o obavljanju detektivskih usluga - NN 40/98
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje detektivskih poslova - NN 197/03
Pravilnik o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici - NN 202/03
Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima - NN 117/03
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštiteZAKON O RADU - NN 149/09

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU - NN 59/96, 94/96, 114/03

Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu - NN 114/02, 126/03
Pravilnik o izradi procjene opasnosti - NN 48/97, 114/02, 126/03
Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu - NN 114/02
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada - NN 5/84
Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način - NN 114/02, 126/03
Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavacaZAKON O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

ZAKON O LOVSTVU

Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvuZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA - NN 92/10ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA - NN 67/08

Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Rješenje o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija
Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja autoškole
Pravilnik o stručnom ispitu za predavaca u autoškoli
Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita
Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita

ANDRAGOSKOsite.doc

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)