Izrada izvedbenih nastavnih planova i programa prema propisanoj metodologiji. (SEMINAR: 14. lipanj 2013. godine)


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ORGANIZIRA SEMINAR:

IZRADA IZVEDBENIH NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA PREMA PROPISANOJ METODOLOGIJI

Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj propisano je Zakonom o obrazovanju odraslih. Prema članku 3. Zakona, obrazovanje odraslih provodi se kao formalno i neformalno obrazovanje, te kao informalno i samousmjereno obrazovanje.

Formalno obrazovanje odraslih provodi se u skladu s posebnim propisima, a mogu ga izvoditi ustanove za obrazovanje odraslih, koje imaju registriranu djelatnost i odobrenje za izvođenje programa.

Standardi za izvođenje programa propisani su Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Programe donosi ustanova koja ih izvodi. Programe za stjecanje stručne i školske spreme ustanova izrađuje na temelju programa koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Programe osposobljavanja i usavršavanja ustanova izrađuje sama u skladu sa člankom 20. Pravilnika o normativima.

Za svaki program ustanova treba tražiti odobrenje za izvođenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, nakon dobivenog stručnog mišljenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Svi programi formalnog obrazovanja izrađuju se po određenoj metodologiji, propisanoj od Agencije.

Cilj seminara je upoznati metodologiju izrade programa, te steći kompetencije za izradu novih programa. U sklopu programa predviđene su radionice i rad u skupinama.

Seminar će se održati 14. lipnja 2013. godine u dvorani Andragoškog učilišta Zvonimir, u Zagrebu, Amruševa 10/V, s početkom u 10.00 sati.


PROGRAM SEMINARA:

- Programi formalnog obrazovanja i zakonska regulativa
- Vrste programa i metodologija za izradu programa
- Izrada programa za stjecanje stručne i školske spreme
- Izrada programa osposobljavanja i usavršavanja
- Izrada programa stranih jezika
- Postupak verifikacije i uvjeti za verifikaciju programa.

RASPORED SEMINARA

PREDAVAČI:

- Zvonimir Erceg, prof.
- Franjo Galeković, prof.
- Vlado Luburić, prof.

Program će se realizirati kroz stručna predavanja i radionice (rad u interesnim skupinama).

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije do ponedjeljka 10.lipnja 2013. godine faksom na broj 01/4814-617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 500.00 kuna (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 400.00 kn (plus PDV).

U troškove seminara uračunati su troškovi posebno pripremljenih pisanih materijala, te kava u vrijeme stanke.

Ustanove, članovi andragoškog servisa (koje su podmirile pristigle obveze) imaju popust utvrđen ugovorom.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj: 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom “za seminar”, a preslik uplate predočiti prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije o seminaru mogu se dobiti na telefone 01/4817-230 ili 01/4817-176.
 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)