SEMINAR: Radni odnosi, ugovori o radu i evidencija radnog vremena (12. travanj. 2013.)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA SEMINAR: RADNI ODNOSI, UGOVORI O RADU I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Zasnivanje Radnog odnosa u odgojno-obrazovnim ustanovama propisano je određenim zakonskim propisima i kolektivnim ugovorom. Ugovor o radu je dokument kojim su regulirana sva prava i obveze radnika. Zato je posebno važno znati napisati valjan ugovor o radu.

U skladu sa Pravilnikom o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova (Narodne novine, broj 144/2011) sve odgojno obrazovne navedenim Pravilnikom sve odgojno-obrazovne ustanove trebaju donijeti Odluke o radnom vremenu, voditi valjanu evidenciju radnog vremena i uskladiti Ugovore sa donesenim Pravilnikom.

Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima, kao i drugim zainteresiranim u odgojno-obrazovnim ustanovama, u Republici Hrvatskoj.

Seminar će se održati 12. travnja 2013. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati

Program seminara obuhvaća:

- Zasnivanje radnog odnosa i ugovor o radu (određeno, neodređeno radno vrijeme)
- ugovori o djelu i autorskom djelu
- evidencija o vođenju radnog vremena u odgojno-obrazovnim ustanovama (primjeri)
- organizacija radnog vremena u odgojno-obrazovnim ustanovama u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o radu
- preraspodjela radnog vremena
- prekovremeni rad
- izrada Odluke o radnom vremenu (primjer)
- izrada drugih Odluka i Ugovora (godišnji odmori, dopusti, izbor i imenovanje ravnatelja i dr.)
- vođenje upravnog i neupravnog postupka

Kroz stručna predavanja i praktične primjere sudionici će biti cjelovito informirani o promjenama u propisima i obvezama odgojno-obrazovnih ustanova i stručno osposobljeni za praktičnu primjenu.

Predavač je Višnja Mikuš-Krešić, dipl. pravnik i profesor iz Zagreba.

Prijave za seminar potrebno je izvršiti najkasnije tri dana prije termina održavanja: faksom na broj 01/4814–617; ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Troškovi seminara po osobi iznose 500,00 kuna (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 400,00 kuna (plus PDV). Članovi andragoškog servisa imaju popust u skladu sa Ugovorom, ukoliko su podmirili dospjele obveze.

U troškove seminara ulaze posebno pisani materijali, kava i voda (za vrijeme stanke).

Uplate za sudjelovanje treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom “ za seminar”, a preslik uplate predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817–176, 01/4817–230.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)