ČETVRTI CIKLUS: Andragoške škole za stjecanje zvanja STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ (25. - 27. travanj 2013. godine)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/5 ORGANIZIRA IV. CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ.

NAZIV CIKLUSA: PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA USTANOVA I RADNA I ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA


Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) definirani su andragoški djelatnici kao i njihov status i obveze. Prema članku 8. Zakona andragoški djelatnici su nastavnici i stručni suradnici koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene programom. Prema članku 9. to mogu biti zaposleni i vanjski suradnici.

Člankom 10. propisano je pravo i obveza stručnog i andragoškog usavršavanja.

Stručno i andragoško usavršavanje andragoških djelatnika provodi se kroz Andragošku školu (4 ciklusa). Nakon svakog ciklusa dobiva se potvrda o sudjelovanju.

Uspješnim završavanjem cijelog program stječe se javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih.

Četvrti ciklus će se održati 25. – 27. 04. 2013. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Program četvrtog ciklusa obuhvaća sljedeće teme:
- Školski kurikulum
- Godišnji plan i program
- Radna dokumentacija
- Andragoška dokumentacija
- Organizacija i vođenje radne i andragoške dokumentacije
- Završna provjera za stjecanje zvanja Stručno-andragoški voditelj

Predavači:
- Višnja Mikuš Krešić, dipl.iur.
- Zvonimir Erceg, prof.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10 poštom ili na fax. Broj 01/4814–617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 1.285.00 kn. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 1085,00 kn. U troškove seminara ulaze posebni pisani materijali i dva ručka, te kava (u vrijeme stanki).

Članovi andragoškog servisa imaju popust u skladu sa sklopljenim ugovorom, ukoliko su podmirili tekuće financijske obveze.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Za sudionike seminara osiguran je smještaj u Hotelu Jadran, Zagreb-Vlaška 50. Troškove smještaja i prehrane u hotelu snose sudionici sami, a rezervaciju treba izvršiti telefonom: 01/455-3777; faksom: 01/461-2151 ili e-mailom: jadran@hup-zagreb.hr najkasnije osam dana prije termina održavanja.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)