Izrada i usklađivanje nastavnih planova i programa u obrazovanju odraslih. (SEMINAR: Zagreb, Amruševa 17. 04. 2015. godine.)

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V, ORGANIZIRA SEMINAR: IZRADA I USKLAĐIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA U OBRAZOVANJU ODRASLIH U SKLADU SA PROPISANOM METODOLOGIJOM

U składu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, a prema članku 20. Pravilnka o normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (N.N. 129/08.) programe obrazovanja odraslih izrađuju ustanove koje ih i izvode. Ustanova je dužna, prije upućivanja na verifikaciju, za programe ishoditi pozitivno stručno mišljenje od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

S obzirom da je došlo do promjene u metodologiji izrade programa, a propisala ih je Agencija, potrebno je nastavnike koji izrađuju programe osposobiti za izradu programa na traženi način.

Seminar je namijenjen andragoškim djelatnicima (andragoškim voditeljima i nastavnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih).

Cilj seminara je informirati andragoške djelatnike o promjenama u pristupu i izradi programa, te ih osposobiti za samostalan rad.

Seminar će se održati 17. travnja 2015. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Prijavu za sudjelovanje na seminaru potrebno je izvršiti najkasnije osam dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10/V putem: e-maila: tajnistvo@andragosko-uciliste.hr ili PRIJAVNICOM na WEB stranici ili faksa na broj: 01/4814-617.

Sadržaj programa:

1. Metodologija izrade programa – teorija
2. Metodologija izrade programa - radionica

Predavač: Franjo Galeković, prof.

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 390,00 kuna (plus PDV). Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 349,00 kuna (plus PDV). U troškove kotizacije uračunata je kava u vrijeme stanki.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone Andragoškog učilišta Zvonimir: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)