Andragoška škola - I. ciklus (SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 25.-27. rujan 14.)


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE NAZIV PRVOG CIKLUSA: TEORIJSKE I ZAKONODAVNE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH (ANDRAGOŠKI MINIMUM).

Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) definirani su andragoški djelatnici kao i njihov status i obveze. Prema članku 9. to mogu biti zaposleni i vanjski suradnici.

Temeljem članku 10. Zakona, svi andragoški djelatnici trebaju steći dodatna andragoška znanja (andragoški minimum) koja su obuhvaćena u prvom ciklusu. Završavanjem prvog ciklusa sudionici stječu temeljna andragoška znanja (andragoški minimum) koja su potrebna svim andragoškim djelatnicima. Uspješnim završavanjem cijelog programa (četiri ciklusa) stječu se sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju i vode obrazovanje odraslih (stručni voditelj obrazovanja, prema članku 16. stavak 2. Pravilnika o standardima i normativima… N.N. br. 129/08.), javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj.

Seminar će se održati 25.–27. rujna 2014. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja faksom na broj 01/4814–617 ili putem PRIJAVNICE na web stranici.

Program prvog ciklusa obuhvaća slijedeće teme:

- osnovni andragoški pojmovi
- andragogija kao znanost
- cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
- odrastao čovjek – subjekt učenja
- kurikulumski pristup obrazovanju odraslih
- ciljevi obrazovanja odraslih
- kurikulum kvalitete u obrazovanju odraslih
- pristup programiranju planova i programa
- programiranje izvedbenih nastavnih planova i programa u obrazovanju odraslih
- priprema i izvoñenje obrazovanja odraslih
- potrebni resursi (uvjeti) za izvoñenje nastave u obrazovanju odraslih
- provjeravanje i ocjenjivanje
- obrazovanja odraslih (osnove)
- andragoška ocjenjivanje uspješnosti odraslih
- zakonsko ureñenje dokumentacija (osnove)
- hrvatski kvalifikacijski okvir - osnove.

Troškovi za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznose 1.400.00 kn. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 1.200,00 kn. U troškove seminara ulaze posebni pisani materijali i dva ručka, te kava ili čaj (u vrijeme stanki).

Članovi andragoškog servisa imaju popust u skladu sa sklopljenim ugovorom, ukoliko su podmirili tekuće financijske obveze.

Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj IBAN: HR3323600001101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.


 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)