ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR
Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje

 

PORTIR, ZAŠTITAR, ČUVAR

NAČIN IZOBRAZBE I POLAGANJE ISPITA

Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine, broj 68/2003.) propisani su uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja želi obavljati poslove privatne zaštite (zaštitara, čuvara).

Pravilnikom o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare propisani su uvjeti koje mora ispunjavati ustanova koja želi osposobljavati zaštitare i čuvare, kao i način izobrazbe, uvjeti za polaganje ispita te programi i način polaganja ispita za zaštitare i čuvare.

Andragoško učilište Zvonimir temeljem dobivenog rješenja MUP-a organizira i izvodi propisane programe za zaštitare i čuvare, a prema rješenju Ministarstva prosvjete i športa program u zanimanje portir - zaštitar.

Program za zaštitare sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela a za čuvare samo od teorijskog dijela.

Zahtjev za izobrazbu osoba podnosti Učilištu, nakon što od nadležne policijske uprave dobije obavijest da ispunjava ostale uvjete koji su prema Zakonu potrebni za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite.

Nakon savladanog programa polaže se stručni ispit. Ispit za zaštitara i čuvara provodi ispitno povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova.

Ispit za portira - zaštitara provodi Andragoško učilište Zvonimir.


UVJETI UPISA

1) svjedodžba o završenoj srednjoj školi

2) rodni list

3) domovnica

4) potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

5) potvrda o nekažnjavanju

6) dopuštenje nadležne policijske uprave za obavljanje poslova privatne zaštite

UPISI I INFORMACIJE: Na adresi Učilišta ili telefonom: 01/4817-230 ili 01/4817-176

 


NASTAVNI PLANOVI

PORTIR ZAŠTITAR

 

Red.

br.

Nastavna cjelina

Broj sati

1.

Ustavno ustrojstvo RH

4

2.

Ustroj državne uprave, ustanova i poduzeća

10

3.

Ovisnosti o drogi, pušenju i alkoholu

8

4.

Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša

16

5.

Prva pomoć

8

6.

Organizacija službe

20

7.

Praksa u odgojno-obrazovnim ustanovama

80

8.

Provjera stručne osposobljenosti

6

UKUPNO

152

 


 

ZAŠTITAR

Red. Br.

Nastavna cjelina

Broj sati

1.

Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara

21

2.

Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite

5

3.

Osnove kriminalistike i pravila postupanja

19

4.

Osnove komuniciranja

5

5.

Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem

15

6.

Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage - samoobrana

35

 

UKUPNO

100

 


 

ČUVAR

Red. Br.

Nastavna cjelina

Broj sati

1.

Normativno uređenje područja rada i ovlasti čuvara

12

2.

Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite

5

3.

Osnove kriminalistike i pravila postupanja

18

4.

Osnove komuniciranja

5

 

UKUPNO

40

 

 


 

Program za stjecanje zanimanja prodavača obuhvaća temeljna znanja potrebna za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, u unutarnjoj i vanjskoj trgovini

Nastava se organizira u učionicama Andragoškog učilišta Zvonimir.

1. Program osposobljavanja za portira-zaštitara traje 152 sata.

2. Program izobrazbe zaštitara traje 100 nastavnih sati i to 50 sati teorijske nastave i 50 sati praktičnog dijela nastave.

3. Program izobrazbe za čuvare traje 40 nastavnih sati.

Stručno teorijska nastava organizira se 3 - 5 dana u tjednu, 4-5 školskih sati dnevno i izvodi se u učionicama Andragoškog učilišta Zvonimir.

Praktični dio nastave izvodi se u prostorijama strelišta i športskoj dvorani.

Ispit za portira zaštitara polaže se pred komisijom Andragoškog učilišta Zvonimir.

Polaznike koji su završili program izobrazbe za zaštitare i čuvare Učilište prijavljuje MUP-u radi polaganja ispita.

Ispit provodi ispitno povjerenstvo koje čine predsjednik i pet članova, a imenuje ih MUP.

Polaznik koji položi praktični dio ispita stječe uvjete za pristupanje teorijskom dijelu ispita.

Ispit prijavljuje svaki polaznik pojedinačno.

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)