SEMINAR: Četvrti ciklus Andragoške škole
SEMINAR: Četvrti ciklus Andragoške škole

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/5 ORGANIZIRA IV. CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ 25. - 27. travnja 2013. godine.

NAZIV CIKLUSA: PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA USTANOVA I RADNA I ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA


Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) definirani su andragoški djelatnici kao i njihov status i obveze. Prema članku 8. Zakona andragoški djelatnici su nastavnici i stručni suradnici koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene programom. Prema članku 9. to mogu biti zaposleni i vanjski suradnici.

Člankom 10. propisano je pravo i obveza stručnog i andragoškog usavršavanja.

Stručno i andragoško usavršavanje andragoških djelatnika provodi se kroz Andragošku školu (4 ciklusa). Nakon svakog ciklusa dobiva se potvrda o sudjelovanju.

Uspješnim završavanjem cijelog program stječe se javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih.

Prijava kao i više o programu i ostalim detaljima seminara: ČETVRTI CIKLUS.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)