SEMINAR za Andragoške djelatnike
SEMINAR za Andragoške djelatnike

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10 ORGANIZIRA SEMINAR ZA ANDRAGOŠKE DJELATNIKE (ANDRAGOŠKI MINIMUM).

Donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, br. 17/07.) definirani su andragoški djelatnici. To su sve osobe (stalno zaposlene ili vanjski suradnici) koje sudjeluju u planiranju, organizaciji i provođenju obrazovanja odraslih (nastavnici, zaposlenici u službama za izobrazbu i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje).

Temeljem članku 10. Zakona svi andragoški djelatnici trebaju steći dodatna andragoška znanja (andragoški minimum). Završavanjem programa sudionici seminara stječu temeljna andragoška znanja, potrebna za razumijevanje i organizaciju obrazovanja odraslih.

Program od ukupno 26 nastavnih sati realizirat će se kroz 4 dana (2 x 2 dana) prema terminskom planu na slijedećim lokacijama:

    
       MJESTO                  PRVI  TERMINI           DRUGI TERMIN
1.    BJELOVAR              15. – 16. 02. 2013.        26. – 27. 02. 2013.
            
2.    NOVA GRADIŠKA    01. – 02. 03. 2013.        03. – 04. 05. 2013.
            
3.    OMIŠ                      10. – 11. 04. 2013.         24. – 25. 05. 2013.
            
4.    OSIJEK                   22. – 23. 03. 2013.        10. – 11. 05. 2013.
            
5.    RIJEKA                   15. – 16. 03. 2013.        17. – 18. 05. 2013.
            
6.    VODICE                  12. – 13. 04. 2013.         22. – 23. 05. 2013.
            
7.    ZAGREB                 01. – 02. 02. 2013.        19. – 20. 04. 2013.
            
Na prijavi treba naznačiti za koju lokaciju se osoba prijavljuje. Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja faksom na broj 01/4814 – 617 ili PRIJAVNICOM na WEB stranici.

Program prvog ciklusa obuhvaća slijedeće teme:

- osnovni andragoški pojmovi
- andragogija kao znanost
- cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
- odrastao čovjek – subjekt učenja
- kurikulumski pristup obrazovanju odraslih
- ciljevi obrazovanja odraslih
- kurikulum kvalitete u obrazovanju odraslih
- pristup programiranju planova i programa
- programiranje izvedbenih nastavnih planova i programa  u obrazovanju odraslih
- priprema i izvođenje obrazovanja odraslih
- potrebni resursi (uvjeti) za izvođenje nastave u obrazovanju odraslih
- provjeravanje i ocijenjivanje uspješnosti odraslih
- zakonsko uređenje obrazovanja odraslih (osnove)
- andragoška dokumentacija (osnove)
- hrvatski kvalifikacijski okvir - osnove

Predavači su:

- Dr.sc. Dušan Petričević
- Vlado Luburić, prof.
- Ana Boban, prof.
- Zvonimir Erceg, prof.


Troškovi za sudjelovanje na seminaru (cijeli program) za jednu osobu iznose 1.000.00 kn. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 900,00 kn. U troškove seminara uračunati su posebno tiskani materijali, te dvije stručne knjige (Marketing i menadžment u obrazovanju odraslih i Standard zanimanja i kvalifikacije).
   
Uplate za sudjelovanje na seminaru treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1101684260 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, sa naznakom «za seminar», a preslik uplate zajedno sa prijavnicom predati prilikom dolaska na seminar.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)