Izrada nastavnih programa i planova
Izrada nastavnih programa i planova

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/III ORGANIZIRA SEMINAR:

"IZRADA IZVEDBENIH I OPERATIVNIH NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA U SKLADU SA NOVIM ZAHTJEVIMA"

U składu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, a prema članku 20. Pravilnika o normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (N.N. 129/08.) programe obrazovanja odraslih izrađuju ustanove koje ih i izvode. Ustanova je dužna, prije upućivanja na verifikaciju, za programe ishoditi pozitivno stručno mišljenje od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

S obzirom da je došlo do promjene u metodologiji izrade programa, a propisala ih je Agencija, potrebno je nastavnike koji izrađuju programe osposobiti za izradu programa na traženi način.
    
Seminar je namijenjen andragoškim djelatnicima (andragoškim voditeljima i nastavnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih). Cilj seminara je informirati andragoške djelatnike o promjenama u pristupu i izradi programa, te ih osposobiti za samostalan rad.

Više informacija o seminaru na slijedećem linku:

SEMINAR, 12. - 13. travanj 2012. godine.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)